luns, 31 de outubro de 2011

Grupos de Taller de 2º ESO Curso 2011-2012

Un dos aspectos máis interesantes da materia de Tecnoloxía é a posibilidade de poñer en práctica os coñecementos teóricos que se explican na Clase e aprender técnicas e métodos de construción e traballo con diversos materiais poñendo en práctica o método de proxectos.

Os pasos previos para a realización dos proxectos de Tecnoloxía que se desenrolaran durante a 2ª avaliación na aula-Taller, son os seguintes:

  • Establecemento dos grupos de traballo no Taller.
  • Elección dos proxectos a realizar.
  • Análise inicial dos proxectos, material e ferramentas necesarias.

De seguido se mostran as listas cos grupos de traballo para os proxectos de Tecnoloxía.Nos vindeiros días, os grupos deberán seleccionar os proxectos a realizar, a partires dunha lista de proxectos presentada polo profesor (considerados adecuados ó nivel de coñecementos e destrezas dos alumnos) ou dunha proposta de proxecto presentada polos alumnos e aprobada polo profesor.