mércores, 7 de decembro de 2022

Proxectos de Tecnoloxía para a 2ª avaliación. 2º ESO. Curso 2022-2023.

Os proxectos selecionados para a súa realización durante a 2ª avaliación foron:

De seguido se mostran as ligazóns aos planos de construción de cada proxecto en formato PDF:

luns, 21 de novembro de 2022

Metroloxía. Curso 2022-2023

O 1º contido teórico-práctico de Taller será o de Metróloxía, que se centra en coñecer o uso do Calibre e do Micrómetro.

Unha ferramenta imprescindible no taller é o Calibre ou Pé de Rei.

Esta ferramenta nos permite realizar medidas con precisión de décimas de milímetro, tanto de exteriores de pezas, como de interiores ou de profundidade. Todas estas medidas son moi habituais ao realizar vaciados e furados de obxectos.
Os contidos sobre o Calibre podes atopalos no seguinte pdf: Metroloxía.pdf e debes pasalos ao teu caderno na sección de Taller.

O Calibre é unha ferramenta máis que suficiente para as medidas habituais no noso taller, pero cando se necesita tomar medidas aínda máis precisas, se pode utilizar outra ferramenta chamada Micrómetro ou Palmer.

O Micrómetro (contido obtido de Wikipedia), permite tomar medidas con gran precisión, nun rango da orde de centésimas ou de milésimas de milímetro (0,01 mm e 0,001 mm, respectivamente).
 1. Corpo: Constitúe a armazón do micrómetro.
 2. Tope: Determina o punto cero da medida.
 3. Espiga: Elemento móbil que determina a lectura do micrómetro.
 4. Panca de fixación: Que permite bloquear o desprazamento da espiga.
 5. Trinquete: Limita a forza exercida ao realizar a medición.
 6. Tambor móbil: Solidario á espiga, na que está gravada a escala móbil de 50 divisións.
 7. Tambor fixo: Solidario ao corpo, onde está gravada a escala fixa de 0 a 25 mm.
Os  contidos sobre o Micrómetro podes atopalos no seguinte pdf: Metroloxía2.pdf.

mércores, 5 de outubro de 2022

Tema: Estruturas. Curso 2022-2023.


O segundo tema da materia de Tecnoloxía trata sobre as Estruturas.
Como un paso previo ao traballo en Taller, debemos coñecer os elementos que conforman as estruturas e os esforzos aos que se ven sometidos, ademais dos elementos que aumentan a súa resistencia.

Premede na seguinte ligazón para acceder ao documento en formato PDF que contén o tema: Estruturas.pdf.

Os exercicios que faremos ao final do tema están recollidos no seguinte pdf: Exercicios Estruturas.

Para completar a información sobre o tema, contamos coas seguintes ligazóns:

Vídeos sobre elementos simples dunha estrutura.

Exemplos de estruturas:

Superestruturas.

Estabilidade das estruturas. Centro de gravidade (centro de masas).

Esforzos aos que se ven sometidos as estruturas.

Nota: O 7 de Novembro de 1940, sobre as 11:00 da mañá, a ponte de Tacoma (Estado de Washington en EEUU) caeu debido ás vibracións inducidas por un vento lateral duns 65 Km/h. A ponte levaba unicamente uns poucos meses aberta ao tráfico, tiña unha lonxitude de 1600 metros e unha distancia entre piares (luz) de 850 m (era a 3ª máis grande do mundo na súa época).

martes, 27 de setembro de 2022

Proxectos introdutorios. 1º ESO. Curso 2022-2023.


O proxecto introdutorio a realizar durante a 1ª avaliación por cada grupo de taller, será 1 a elixir entre os 2 propostos polo profesor: 

Coa axuda da documentación, os exemplos de cursos anteriores e as explicacións do profesor, cada grupo debe realizar o proxecto da súa elección.

Lista dos grupos de taller:
Proxectos realizados:
Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

Grupo 5:Proxectos realizados:
Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

Grupo 5:

mércores, 21 de setembro de 2022

Proxectos introdutorios. 2º ESO. Curso 2022-2023.


O proxecto introdutorio a realizar durante a 1ª avaliación polos 6 grupos de taller será: 

A Escada de Xacobe

É este un típico xoguete que se pode realizar en madeira e se une cunhas fitas de tela de varias cores, ao xirar a peza superior 180º da a sensación de que caen as pezas. Pode mellorarse o deseño se finalmente se pega unha imaxe nunha cara das pezas e outra imaxe diferente na cara contraria.


Podes examinar a seguinte documentación para decidir as súas características básicas e obter ideas de como realizalo:
Coa axuda da documentación e vídeos explicativos, cada grupo debe decidir as características do deseño que desexa realizar. Unha vez aprobado o deseño polo profesor, cada grupo deberá construír o seu modelo.

Lista dos grupos de taller:
Proxectos realizados:
Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo 3:
Grupo 4:
Grupo 5:
Grupo 6:


martes, 13 de setembro de 2022

Ferramentas da aula-taller. Curso 22-23.

Se premes na seguinte ligazón podes descargar a lista das ferramentas máis utilizadas na aula-taller: "Ferramentas da aula-taller.pdf".

E no seguinte documento "Imaxes ferramentas.pdf" tes as imaxes correspondentes a cada unha delas.

Como exercicio, para realizar no teu caderno de clase, debes colocar o nome correcto a cada ferramenta ao lado da súa imaxe.

Podes tamén consultar, cando teñas dúbidas sobre o uso correcto das ferramentas, estes 2 aarquivos recompilatorios:
Na seguinte imaxe tes un plano da aula-taller de Tecnoloxía, coa disposición dos diferentes espazos de traballo.

luns, 12 de setembro de 2022

Introdución á Tecnoloxía. 1º ESO. Curso 2022-2023.

 Neste tema imos a introducirnos no mundo da Tecnoloxía:

 • Que é?
 • A súa evolución histórica
 • As partes do proceso tecnolóxico.
Podes ver unha presentación realizada en Genial.ly:

O resumo do tema está no seguinte arquivo pdf: Introdución á Tecnoloxía.pdf.

A imaxe mostra os obxectos en órbita baixa (ata 2000 Km) ao redor da Terra, dos que actualmente se está a realizar seguimento. Aproximadamente o 95% deles, son satélites fora de funcionamento. Fonte NASA.

Para unha maior información sobre o lixo espacial, de seguido tes a Ligazón ao vídeo Space Debris in Motion da NASA e a aplicación Low earth orbit visualization tool que mostra a posición, en tempo real, nome e outros datos sobre case 20.000 obxectos que orbitan a Terra a unha distancia de entre 120 e 2.000 kilómetros (a órbita baixa terrestre).

Resumo: Evolución histórica da tecnoloxía.

Fases do proceso tecnolóxico

Material extra:

Introdución á Tecnoloxía. 2º ESO. Curso 2022-2023.

Neste tema imos a introducirnos no mundo da Tecnoloxía:
 • Que é?
 • A súa evolución histórica
 • As partes do proceso tecnolóxico.
Podes ver unha presentación realizada en Genial.ly:

O resumo do tema está no seguinte arquivo pdf: Introdución á Tecnoloxía.pdf.

A imaxe mostra os obxectos en órbita baixa (ata 2000 Km) ao redor da Terra, dos que actualmente se está a realizar seguimento. Aproximadamente o 95% deles, son satélites fora de funcionamento. Fonte NASA.

Para unha maior información sobre o lixo espacial, de seguido tes a Ligazón ao vídeo Space Debris in Motion da NASA e a aplicación Low earth orbit visualization tool que mostra a posición, en tempo real, nome e outros datos sobre case 20.000 obxectos que orbitan a Terra a unha distancia de entre 120 e 2.000 kilómetros (a órbita baixa terrestre).

Resumo: Evolución histórica da tecnoloxía.

Fases do proceso tecnolóxico

Material extra:

luns, 29 de agosto de 2022

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Curso 22-23.

Nas materias de Tecnoloxía e Dixitalización e Tecnoloxía, nas que non temos libro de texto, é moi importante que contes cuns bos apuntes no teu caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao caderno para calcular a nota final da materia.

Para avaliar o teu caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido (tenta familiarizarte con elas se queres mellorar as túas notas do caderno).

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame teórico da materia e ampliar coñecementos de cara aos proxectos tecnolóxicos que irás realizando. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido). Contribúe cun 20% á nota da materia na 1ª avaliación.

Por outro, debe recoller tódolos exercicios propostos, prestando especial atención á súa correcta realización. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno. Contribúe facendo media con outros exercicios nun 30% da nota da materia na 1ª avaliación.

Presentación da materia: Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO. Curso 22-23.

Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º de ESO para o curso 2022-2023, así como os criterios de cualificación.

Podes acceder á seguinte presentación da materia realizada en Genial.ly:

Ou podes ver un resumo da mesma información no seguinte cadro-resumo:

A materia se compón de 3 grandes contidos:

Os traballos se realizarán de xeito individual e en grupos.

Criterios de cualificación:
1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos. Método de avaliación: Probas escritas.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais, realización dos proxectos introdutorios, exercicios do caderno, buscas en Internet.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller. Método de avaliación: Rúbricas sobre o Proxecto e a Memoria técnica.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais e exercicios do caderno.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
  3ª Avaliación:
  • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de programación con Scratch. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 30% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de procesado de texto con Writer e manipulación básica de imaxe. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase. Método de avaliación: Valoración da participación.

  Presentación da materia: Tecnoloxía 2º ESO. Curso 2022-2023.

  Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía de 2º de ESO para o curso 2022-2023, así como os criterios de cualificación.

  Podes acceder á seguinte presentación da materia realizada en Genial.ly:

  Ou podes ver un resumo da mesma información no seguinte cadro-resumo:

  A materia se compón de 3 grandes contidos:

  Os traballos se realizarán de xeito individual e en grupos.

  Criterios de cualificación:
  1ª Avaliación:
  • Un 20% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
  • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos. Método de avaliación: Probas escritas.
  • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais, realización dos proxectos introdutorios, exercicios do caderno, buscas en Internet.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
  2ª Avaliación:
  • Un 10% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
  • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller. Método de avaliación: Rúbricas sobre o Proxecto e a Memoria técnica.
  • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais e exercicios do caderno.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
   3ª Avaliación:
   • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de programación con Scratch. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
   • Un 30% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de procesado de texto con Writer e manipulación básica de imaxe. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
   • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase. Método de avaliación: Valoración da participación.

   Benvida ao novo Curso 2022-2023.


   Benvidos ao novo curso no blogue de aula da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º de ESO e Tecnoloxía de 2º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

   Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas de cursos anteriores, nas que se recollen, por exemplo, os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

   Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual en Google Classroom, na que ademais teredes que entregar os exercicios propostos polo profesor.

   Nas materias de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º de ESO e de Tecnoloxía de 2º de ESO utilizamos os coñecementos de diversas Ciencias e Tecnoloxías para a realización de proxectos tecnolóxicos. En cada curso, comezamos cuns contidos teóricos fundamentais que aplicaremos na realización de proxectos tecnolóxicos na aula-taller e que completaremos con contidos de Tecnoloxía Informática durante a 3º avaliación.

   De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

   O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

   martes, 19 de abril de 2022

   Manexo da folla de Cálculo, Calc, de LibreOffice. 3º ESO. Curso 2021-2022.


   Remataremos os contidos de informática, correspondentes á materia de Tecnoloxía de 3º de ESO deste curso, aprendendo a manexar a folla de cálculo da Suitte LibreOfficeCalc.

   Os contidos a tratar, así como os exercicios a realizar, os tes neste blogue e na aula virtual en Classroom, no seguinte arquivo pdf:
   Ao rematar o exercicio 5, deberás entregar a túa 1ª tarefa en Classroom.

   Para a realización do exercicio 6 (factura telefónica), necesitarás descargar o seguinte libro de Calc: "Factura Telefónica.ods".

   Ao rematar o exercicio 7, deberás entregar a túa 2ª tarefa en Classroom.

   Ao rematar o exercicio 11, deberás entregar a túa 3ª tarefa en Classroom.

   De seguido tes unha serie de vídeos que te poden resolver algunhas das dúbidas que poidan ir xurdindo.

   Vídeo explicativo: "Poñer bordos de diversos grosores nas celas" (axuda para o exercicio 6).

   Vídeo explicativo: "Como calcular as coordenadas dunha parábola" (axuda para o exercicio 10).
   Vídeo explicativo: "Creando a gráfica dunha parábola" (axuda para o exercicio 10).

   Cando remates os exercicio do pdf: "Uso da folla de cálculo", podes descargar o pdf que contén os exercicios extra que te permitirán subir nota: "Uso avanzado de Calc.pdf".
   Se queres seguir practicando, podes descargar uns exercicios extra nos seguintes documentos: Exercicio Exrtra 1.pdf e Lei dos grandes números.pdf.

   martes, 22 de marzo de 2022

   Programación con Scratch. 2º ESO. Curso 2021-2022.

   Comezaremos os contidos de informática na 3ª avaliación, coa programación con Scratch.

   Introdución a Scratch

   Actualmente está dispoñible a versión Web de Scratch 3.0, similar en apariencia ao aplicativo mBlock que se utiliza para programar os robots Mbot Ranger e mClon na materia de Tecnoloxía de 3º de ESO.

   O primeiro paso a realizar é entrar na páxina de Scratch e rexistrarse (utilizando o voso correo @ieschp.com), de seguido se mostra un vídeo co proceso a seguir (Rexistro na páxina de Scratch):


   De seguido, podremos comezar a programar con Scratch. Se premes na opción Titoriais da páxina de Scratch, poderás ver os diversos titoriais, podes comezar co denominado Primeiros pasos e comprobar o sinxelo que é programar con Scratch.

   No seguinte vídeo podes observar como seguir as instruccións do titorial Primeiros pasos (aínda que o vídeo está en Inglés, este pode subtitularse) (Como seguir as instrucións dun titorial en Scratch):

   Agora que xa viches o sinxelo que é crear un programa con Scratch 3.0 seguindo as instrucións dun titorial, podemos continuar a aprender algo máis da programación con Scratch.

   Imos a comezar realizando programas baseados nos seguintes 4 titoriais, que podes atopar na páxina de Scratch. Debes estar atento ás tarefas que te chegarán na aula virtual de Classroom, nas que se te pedirán que envíes os teus programas baseados nos seguintes titoriais:
   1. Anima un nome.
   2. Anima un carácter.
   3. Crea unha historia.
   4. Crea un xogo de persecución.
   Introduce as modificacións que desexes aos sinxelos exemplos indicados e proba a complicalos un pouco (podes engadir bloques de programa que non se explican no titorial e facer os programas tan longos como desexes), ademais para a realización dos teus programas se te solicitará que mires algún outro titorial.

   Como resposta ás tarefas que te chegarán por Classroom, debes poder compartir o teu programa. Unha vez rematado e nomeado o programa, debes premer no botón compartir para que os demais podamos velo.

   Unha vez que teñas o teu programa compartido, debes enviar a súa ligazón como resposta á tarefa de Classroom que enviará o profesor, podes ver os diferentes pasos a seguir no seguinte vídeo (Compartir o teu programa e enviar a súa ligazón na tarefa de Classroom):

   A continuación tes un exemplo de progama de Scratch, publicado e compartido (como incrustado nesta entrada do blogue):

   De seguido tes un pdf, con varias recomendacións á hora de progamar en Scratch, que te evitarán cometer varios erros típicos de programación: "Recomendacións para programar en Scratch.pdf".

   Como complemento da 1ª sesión de teoría, no seguinte vídeo podes observar o proceso de fabricación dun microprocesador:

   De seguido tes o arquivo coa actividade Representación da información nun ordenador: Introdución á programación.pdf.

   Introdución ao Deseño 3D con TinkerCAD. 3º ESO. Curso 2021-2022.


   Durante a 3ª avaliación traballaremos os contidos de Informática. O primeiro, será unha introdución ao Deseño 3D coa ferramenta "en liña" TinkerCAD.

   TinkerCAD é un sinxelo entorno de Deseño 3D que non necesita instalación no teu ordenador, pois se executa desde o navegador.

   Para ter unha primeira visión das posibilidades do Deseño e Impresión 3D, podes visualizar a seguinte presentación en Prezi, realizada por César Riádigos:


   O primeiro paso a realizar, será unirse á clase creada polo profesor na páxina de TinkerCAD. Para facelo necesitarás o código para unirse á clase e o alias (identificador) que utilizarás nela.

   No seguinte vídeo podes ver o proceso a realizar para ingresar na clase creada polo teu profesor na páxina de TinkerCAD (Como unirse á clase en TinkerCAD):

   Unha vez te incorpores á clase en TinkerCAD, poderás crear o teu primeiro deseño 3D de proba. Para facelo, podes seguir as indicacións dadas nos seguintes vídeos da canle de Iván López:
   Na aula virtual de Google Classroom aparecerá en breve a tarefa a realizar, que será, como en cursos anteriores, o deseño da mascota da vindeira competición de robótica no IES. Chano Piñeiro.


    Exemplo deseño con TinkerCAD

   Proxectos realizados. 2º ESO. Curso 2021-2022.

   De seguido se mostran as fotografías dos proxectos realizados durante a 2ª avaliación por parte dos alumnos de 2º de ESO do IES. Chano Piñeiro.

   Grupo 1: Amparo, Alba, Alicia e Mariña. Ponte Levadiza.

   Grupo 2: Miguel, Jonathan e Román. Carretilla Elevadora.

   Grupo 3: Noé, Diego, Antón e Geli. Ponte de Rande.

   Grupo 4: Jose. Catapulta Medieval.

   Grupo 5: Xurxo, Felipe e Marcos. Carretilla Elevadora.